Friday, 17 August 2018
ประชุมคณะกรรมการสมาคม

ประชุมคณะกรรมการสมาคม

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมรานูปถัมภ์

การทำเหมืองกระบวนการในเชิงภาคธุรกิจ

การทำเหมืองกระบวนการในเชิงภาคธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

เลขาธิการ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

ICT&KE2015

ICT&KE2015

ICT & Knowledge Engineering 2015

ICT & Knowledge Engineering 2015

Siam University, Bangkok, Thailand

A+ R A-

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมคอมพิวคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

                ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมชั้น 5

อาคารเฉลิมพระเกียรดิ(10 ชั้น) มหาวิทยาลัยสยาม ดังมีวาระการประชุมดังนี้

                วาระที่ 1                 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                วาระที่ 2                 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

                วาระที่ 3                 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯแถลงภาระหน้าที่ที่ได้ดำเนินการมา

                วาระที่ 4                                 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

                วาระที่ 5                 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

                วาระที่ 6                 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

                สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชอก เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ในครั้งนี้ด้วย

ตามเลวา และสถานที่ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

PDF